Theo quy định tại Điều 2 và Thông tư 11/TT-NHNN ngày 15/5/2013, NHNN sẽ dừng tái cấp vốn khi giải ngân hết số tiền khoảng 30 nghìn tỷ đồng, nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (1/6//2013). Ngày 22/3/2016, NHNN đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong trường hợp đến 1/6/2016 chưa giải ngân hết số tiền 30 nghìn tỷ đồng, NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để thuê, mua, thuê mua, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nhà ở của mình được tiếp tục giải ngân với lãi xuất ưu đãi đến khi hết 30 nghìn tỷ đồng của toàn bộ chương trình.

Qua theo dõi của NHNN về tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở, đến nay số tiền cam kết cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng đã đạt trên 30 nghìn tỷ đồng. NHNN yêu cầu các ngân hàng thực hiện dừng ký hợp đồng mới kể từ ngày 31/3/2016 đối với toàn bộ các đối tượng khách hàng của chương trình quy định tại điểm a, tiết 2 khoản 1 Đều 1 Thông tư 32/2014/TT-NHNN. Đồng thời, tập trung giải ngân các các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng theo quy định của pháp luật.

Thời điểm dừng giải ngân tái cấp vốn của NHNN sẽ được thông báo tới các ngân hàng bằng văn bản trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi tình hình giải ngân thực tế của chương trình.

NHNN đề nghị các ngân hàng thường xuyên theo dõi tình hình giải ngân của chương trình để chủ động trong việc cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.