Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.


Ảnh minh họa.

Theo đó, cách tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được chia làm 6 trường hợp, cụ thể như sau:

Giá khởi điểm trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất;

Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất xây dựng công trình ngầm;

Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm quy định tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2013;

Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp có tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/02/2015.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, phối hợp giải quyết.