SAM_2196.JPG

Tỳ Hưu Vượng Tài Bích Tà Vàng - Cỡ Đại 60cm - Giá bán 3.500.000 vnd


SAM_1924.JPG
Cặp Tỳ Hưu vượng tài vượng trạc xanh đậm lớn.  35cm
Cặp Tỳ Hưu vượng tài vượng trạc xanh đậm trung. 25cm
Cặp Tỳ Hưu vượng tài vượng trạc xanh đậm nhỏ. 20cm

SAM_1965.JPG
Cặp Tỳ Hưu Nạp Phước Như Ý xanh đậm lớn; 35cm

SAM_1966.JPG
Cặp Tỳ Hưu Nạp Phước Như Ý xanh đậm trung;  25cm
Cặp Tỳ Hưu Nạp Phước Như Ý xanh đậm lớn;  20cm

SAM_1952.JPG

Cặp Tỳ Hưu vượng tài vượng trạc xanh NGỌC lớn.  35cm

SAM_1951.JPG
Cặp Tỳ Hưu Nạp Phước Như Ý xanh ngọc trung; 25cm
Cặp Tỳ Hưu Nạp Phước Như Ý xanh ngọc nhỏ; 20cm

SAM_2013.JPG
Cặp tỳ hưu Vượng Tài Bích Tà xanh ngọc trung - 

SAM_1962.JPG
Cặp Tỳ Hưu Vượng Tài Bích Tà trắng lớn.

SAM_2041.JPGSAM_2042.JPG

Tỳ hưu - Thiềm thừ tứ quý đứng túi tiền - 

SAM_1986.JPG

SAM_1987.JPG
Tỳ Hưu Vạn Sự Như Ý xanh đậm lớn; 60cm;
Tỳ Hưu Vạn Sự Như Ý xanh đậm trung; 40cm;
Tỳ Hưu Vạn Sự Như Ý xanh đậm nhỏ; 28cm;

SAM_2002.JPG


SAM_1984.JPG

Tỳ Hưu Vượng Tài - Chiêu Tài xanh lớn; Cao 50cm;

SAM_1985.JPG

Tỳ Hưu Vượng Tài - Chiêu Tài đỏ lớn; Cao 50cm; 


Hình ảnh Thiềm Thừ Bột Đá các mẫu đẹp nhất: 

SAM_2042.JPG
Thiềm Thừ Chiêu Tài Kim Thiềm - Tứ Quý Nhỏ 

SAM_1947.JPG
Thiềm Thừ Chiêu Tài Kim Thiềm- Tứ Quý

SAM_1991.JPG

Thiềm Thừ Chiêu Tài Kim Thiềm- Tứ Quý- Lớn


SAM_2018.JPG

SAM_1941.JPG

SAM_1997.JPG

Thiềm Thừ - Chiêu Tài - Bắp Cải Vàng lớn:  30cm
Thiềm Thừ - Chiêu Tài - Bắp Cải Vàng trung: 22cm
Thiềm Thừ - Chiêu Tài - Bắp Cải Vàng nhỏ: 15cm

SAM_1938.JPG

Thiềm Thừ Chiêu Tài Kim Thiềm Bắp Cải Ngọc - Trung - 22cm
Thiềm Thừ Chiêu Tài Kim Thiềm Bắp Cải Ngọc - Nhỏ - 15cm

SAM_1937.JPG

SAM_1930.JPG

Thiềm Thừ Chiêu Tài Kim Thiềm - Tọa Sen - Đại - 50cm
Thiềm Thừ Chiêu Tài Kim Thiềm - Tọa Sen - Lớn - 40cm
Thiềm Thừ Chiêu Tài Kim Thiềm - Tọa Sen - Trung - 30cm
Thiềm Thừ Chiêu Tài Kim Thiềm - Tọa Sen - Nhỏ - 20cm

SAM_1935.JPG

SAM_1934.JPG

SAM_1932.JPG

Thiềm Thừ - Chiêu Tài Kim Thiềm Mầu Ngọc - Đỏ - Xanh; 

SAM_1931.JPG
Thiềm Thừ Chiêu Tài Kim Thiềm Như Ý Lớn - 

SAM_2047.JPG

Thiềm Thừ Chiêu Tài Kim Thiềm Bắp Cải Nhỏ( Để bàn làm việc, dán ô tô - kèm miếng dán)