Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
Tải về : Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015