1. Đối tượng được mua nhà ở thu nhập thấp.

    - Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; viên chức thuộc các đơn vị  sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
    - Người lao động các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; người lao động tự do, kinh doanh cá thể có thu nhập đảm bảo để thanh toán tiền mua nhà ở theo qui định.

2. Điều kiện được mua nhà ở thu nhập thấp.
 
    - Là người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình; có nhà nhưng thuộc diện nhà nước bị thu hồi để phục vụ công thác giải phóng mặt bằng được bồi thường bằng tiền mà không được bồi thường bằng đất ở, nhà ở.
    - Là người có nhà ở thuộc sở hữu  của mình nhưng diện tích sử dụng bình quân của hộ gia đình thấp hơn 5m2 / người.
    - Chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức.
    - Có hộ khẩu thường trú hoặc tậm trú dài hạn tại Hải Phòng. Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì phải có xác nhận của đơn vị đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở.
    - Có mức thu nhập bình quân trong hộ gia dình hàng tháng dưới mức bình quân của địa phương theo qui định của UBND Thành Phố Hải Phòng. 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện mua nhà ở thu nhập thấp.

   - Người có nhu cầu mua nhà ở thu nhập thấp nộp Hồ sơ đăng ký cho Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng. Hồ sơ gồm:
          + Đơn đăng ký mua nhà (theo mẫu).
          + Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở do UBND Phường xác nhận (theo mẫu).
         + Giấy xác nhận về đối tượng và mức thu nhập (theo mẫu) do cơ quan xác nhận; đơn vị nơi thành viên trong hộ gia đình đang làm việc xác nhận; đối với trường hợp lao động tự do, kinh doanh cá thể do UBND phường xác nhận.
        +  Đối tượng thuộc diện bị Nhà nước thu hồi nhà ở, đất ở phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đã được bồi thường bằng tiền, không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì phải nộp thêm bản sao Quyết định thu hồi nhà ở, đất ở và Giấy xác nhận chưa được giải quyết bồi thường nhà ở, đất ở do UBND quận, huyện cấp.
          + Đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng gửi thêm 01 bản sao Giấy xác nhận về đối tượng và thu nhập cá nhân do cơ quan, đơn vị nơi đang công tác xác nhận về Bộ chỉ huy quân sự Thành phố Hải Phòng.
    - Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng tập hợp hồ sơ và lập danh sách đối tượng được mua nhà theo thứ tự ưu tiên trình Sơ Xây dựng thẩm tra.
    - Sau khi có thông báo chấp thuận danh sách đối tượng được mua nhà của Sở Xây dựng, Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán nhà với người được mua nhà.